Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là

Gen là một đoạn xác định của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Câu hỏi: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là

A. gen.

B. nuclêôtit.

C. bộ ba mã hóa.

D. triplet.

Đán án A: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi là gen.