Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là gì

Câu hỏi: Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là gì

A. Châu – phủ – lộ

B. Phủ – huyện – châu

C. Châu – huyện – xã

D. Lộ – phủ – châu

Đáp án D.

Đơn vị hành chính cấp địa phương từ thấp đến cao thời Tiền Lê là lộ – phủ – châu (SGK Lịch sử 7, Bài 9 trang 30).