Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là

Câu hỏi: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là

A. Byte

B. Bit

C. GB

D. GHz

Đáp án B.

Đơn vị đo lượng thông tin cơ bản là bit. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB.