Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu?

Câu hỏi: Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu?

A. Có thể thay đổi bất cứ ở đâu
B. Trong chế độ trang dữ liệu
C. Không thể thay đổi được
D. Trong chế độ thiết kế

Đáp án D.

Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở trong chế độ thiết kế.