Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Điều kiện khách quan 1

Dưới chủ nghĩa tư bản, với sự phát triển của nền đại công nghiệp, giai cấp công nhân ra đời và từng bước phát triển. Giai cấp công nhân là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất, là giai cấp tiên tiến nhất, là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, là người duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là giai cấp tiêu biểu cho xu hướng phát triển của lịch sử trong thời đại ngày nay.

Điều kiện khách quan 2

Mặc dù là giai cấp tiên tiến nhưng giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc phải bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Họ bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư, áp bức và ngày càng bần cùng hóa cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Do đó mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản là mâu thuẫn đối khảng, cơ bản, không thể điều hòa trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Những điều kiện khách quan quy định rằng họ chỉ có thể giải phóng mình bằng cách giải phóng toàn thể nhân loại khỏi chế độ tư bản chủ nghĩa.

Điều kiện khách quan 3

Địa vị kinh tế – xã hội khách quan không chỉ khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp cách mạng triệt để mà còn tạo cho họ có khả năng thực hiện được sứ mệnh lịch sử đó.