Đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt Lào ta đi qua lần lượt các cửa khẩu

Câu hỏi: Đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt – Lào ta đi qua lần lượt các cửa khẩu

A. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.
B. Cầu Treo, Tân Thanh, Lao Bảo, Bờ Y.
C. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang.
D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y.

Đáp án A.

Đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt – Lào ta đi qua lần lượt các cửa khẩu Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y (Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 24-25).