Để xử lý dữ liệu trong các ô, cột, hàng trong trang tính ta phải dùng các lệnh

Câu hỏi: Để xử lý dữ liệu trong các ô, cột, hàng trong trang tính ta phải dùng các lệnh

A. Trong File

B. Trong View

C. Trong Data

D. Trong Tool

Đáp án A.

Để xử lí dữ liệu trong các ô, cột, hàng trong trang tính ta phải dùng lệnh trong File.