Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

Câu hỏi: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào

A. Vận tốc truyền sóng và bước sóng.
B. Phương truyền sóng và tần số sóng.
C. Phương dao động và tốc độ truyền sóng.
D. Phương dao động và phương truyền sóng.

Đáp án D.

Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta dựa vào phương dao động và phương truyền sóng.