Để khai thác tài nguyên biển Đông có hiệu quả kinh tế cao cần phải khai thác theo hướng

Câu hỏi: Để khai thác tài nguyên biển Đông có hiệu quả kinh tế cao cần phải khai thác theo hướng

A. phát triển tổng hợp kinh tế biển

B. đẩy mạnh phát triển đánh bắt xa bờ

C. tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển

D. giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển

Đáp án A.

Để khai thác tài nguyên Biển Đông có hiệu quả kinh tế cao, cần phải khai thác theo hướng phát triển tổng hợp kinh tế biển. (SGK Địa lí 12 trang 192).