Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng

Câu hỏi: Để định dạng tính toán tổng hợp và in dữ liệu ta dùng

A. Table
B. Form
C. Query
D. Report

Đáp án D.

Giải thích: Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng Report.

Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra. Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu. Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng. Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.