Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào

Câu hỏi: Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp phím nào

A. Alt+F9

B. Ctrl+F9

C. Alt+F5

D. Ctrl+F5

Đáp án B.

Tổ hợp Ctrl + F9.