Đặt câu có sử dụng cặp từ có nghĩa giống nhau

Câu hỏi: Đặt câu có sử dụng cặp từ có nghĩa giống nhau?

Ví dụ 1: Một đám mây to lớn xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi hùng vĩ.

Ví dụ 2: Bạn Quang được cô giảo khen thưởng và nhà được trường tuyên dương vì có thành tích học tập tốt.

Ví dụ 3: Câu chuyện cảm động của bạn Quang khiến cho ai nghe cũng phải xúc động.