Đáp án môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2019

Chiều 25/6, thí sinh làm bài thi môn Toán THPT quốc gia 2019 theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Dưới đây là bài giải tất cả các mã đề môn Toán, các em tham khảo.

Bài giải đề thi môn Toán mã 124

 1 – C 2 – B 3 – D  4 – B 5 – C
 6 – A 7 – C 8 – B  9 – D 10 – D
11 – B 12 – D 13 – B 14 – B 15 – B
16 – B 17 – D 18 – A 19 – C 20 – D
21 – A 22 – C 23 – A 24 – B 25 – D
26 – D 27 – D 28 – C 29 – B 30 – A
31 – B 32 – B 33 – B 34 – C 35 – C
36 – D 37 – C 38 – A 39 – A 40 – D
41 – D 42 – B 43 – A 44 – C 45 – D
46 – A 47 – D   48 – A 49 – D 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 123

1 – A 2 – C 3 – B  4 – A 5 – B
 6 – A 7 – C 8 – C  9 – B 10 – D
11 – D 12 – C 13 – C 14 – D 15 – A
16 – A 17 – B 18 – A 19 – B 20 – B
21 – D 22 – A 23 – C 24 – A 25 – C
26 – B 27 – C 28 – B 29 – D 30 – A
31 – C 32 – A 33 – B 34 – A 35 – B
36 – B 37 – A 38 – C 39 – D 40 – B
41 – B 42 – C 43 – C 44 – A 45 – C
46 – B 47 – C  48 – A 49 – A 50 – C

Bài giải đề thi môn Toán mã 122

1 – A 2 – D 3 – D  4 – A 5 – C
 6 – D 7 – C 8 – C  9 – D 10 – B
11 – C 12 – A 13 – D 14 – C 15 – B
16 – B 17 – B 18 – A 19 – B 20 – C
21 – C 22 – A 23 – A 24 – D 25 – B
26 – D 27 – A 28 – C 29 – B 30 – B
31 – C 32 – B 33 – D 34 – A 35 – A
36 – C 37 – C 38 – B 39 – B 40 – B
41 – B 42 – C 43 – A 44 – A 45 – B
46 – A 47 – D 48 – D 49 – B 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 121

1 – B 2 – B 3 – B  4 – C 5 – D
 6 – D 7 – B 8 – B  9 – C 10 – D
11 – C 12 – B 13 – C 14 – C 15 – B
16 –  17 – B 18 – C 19 – A 20 – C
21 – A 22 – A 23 – A 24 – C 25 – D
26 – C 27 – D 28 – C 29 – A 30 – D
31 – C 32 – A 33 – B 34 – A 35 – A
36 – C 37 – D 38 – B 39 – A 40 – D
41 – A 42 – B 43 – C 44 – A 45 – B
46 – B 47 – D 48 – B 49 – D 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 120

1 – A 2 – C 3 – C  4 – C 5 – A
 6 – C 7 – C 8 – B  9 – A 10 – A
11 – D 12 – A 13 – C 14 – C 15 – D
16 – C 17 – C 18 – B 19 – D 20 – C
21 – B 22 – B 23 – B 24 – C 25 – A
26 – B 27 – B 28 – A 29 – D 30 – A
31 – B 32 – D 33 – A 34 – B 35 – C
36 – D 37 – D 38 – D 39 – B 40 – A
41 – A 42 – D 43 – A 44 – D 45 – C
46 – D 47 – A  48 – A 49 – D 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 119

1 – D 2 – A 3 – B  4 – A 5 – A
 6 – B 7 – B 8 – B  9 – C 10 – C
11 – D 12 – A 13 – D 14 – A 15 – D
16 – A 17 – A 18 – B 19 – C 20 – C
21 – C 22 – D 23 – C 24 – D 25 – B
26 – D 27 – B 28 – D 29 – A 30 – A
31 – D 32 – D 33 – C 34 – B 35 – B
36 – A 37 – B 38 – A 39 – A 40 – C
41 – B 42 – B 43 – D 44 – C 45 – B
46 – C 47 – C  48 – A 49 – D 50 – C

Bài giải đề thi môn Toán mã 118

 1 – C 2 – A 3 –  D  4 – B 5 – B
 6 – B 7 – B 8 – A  9 – D 10 – C
11 – A 12 – B 13 – C 14 – A 15  – C
16 – C 17 – B 18 – B 19 – A 20 – D
21 – A 22 – B 23 – C 24 – D 25 – D
26 – A 27 – B 28 – A 29 – D 30 – D
31 – B 32 – A 33 – C 34 – B 35 – D
36 – A 37 – A 38 – C 39 – A 40 – C
41 – C 42 – D 43 – D 44 – C 45 – D
46 – A 47 – C  48 – A 49  – C 50 – A

Bài giải đề thi môn Toán mã 117

1 – D 2 – C 3 – D  4 – D 5 – C
 6 – D 7 – B 8 – D  9 – D 10 – C
11 – B 12 – B 13 – C 14 – A 15 – D
16 – D 17 – C 18 – B 19 – B 20 – D
21 – C 22 – C 23 – B 24 – A 25 – A
26 – A 27 – D 28 – D 29 – A 30 – D
31 – B 32 – A 33 – A 34 – B 35 – C
36 – D 37 – A 38 – B 39 – B 40 – A
41 – A 42 – A 43 – C 44 – C 45 – B
46 – B 47 – A 48 – A 49 – B 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 116

 1 – A 2 – B 3 – C  4 – B 5 – D
 6 – A 7 – B 8 – A  9 – D 10 – C
11 – B 12 – C 13 – B 14 – D 15 – B
16 – C 17 – B 18 – B 19 – A 20 – D
21 – D 22 – D 23 – C 24 – B 25 – A
26 – A 27 – C 28 – A 29 – C 30 – D
31 – B 32 – C 33 – D 34 – D 35 – A
36 – D 37 – A 38 – D 39 – C 40 – A
41 – C 42 – D 43 – A 44 – C 45 – D
46 – B 47 – B 48 – B 49 – B 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 115

1 – D 2 – C 3 – C  4 – C 5 – D
 6 – A 7 – D 8 – C  9 – D 10 – A
11 – B 12 – B 13 – B 14 – D 15 – C
16 – D 17 – D 18 – A 19 – C 20 – B
21 – C 22 – B 23 – B 24 – A 25 – D
26 – B 27 – A 28 – C 29 – A 30 – A
31 – B 32 – D 33 – B 34 – B 35 – B
36 – C 37 – C 38 – D 39 – A 40 – D
41 – D 42 – A 43 – B 44 – D 45 – D
46 – B 47 – A 48 – B 49 – A 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 114

1 – B 2 – A 3 – B  4 – B 5 – B
 6 – D 7 – C 8 – B  9 – B 10 – B
11 – A 12 – D 13 – C 14 – A 15 – A
16 – B 17 – A 18 – A 19 – D 20 – A
21 – D 22 – A 23 – D 24 – C 25 – D
26 – D 27 – B 28 – D 29 – C 30 – B
31 – C 32 – A 33 – C 34 – B 35 – A
36 – D 37 – B 38 – A 39 – A 40 – A
41 – D 42 – D 43 – B 44 – D 45 – B
46 – D 47 – B  48 – D 49 – A 50 – A

Bài giải đề thi môn Toán mã 113

1 – C 2 – B 3 – C  4 – C 5 – C
 6 – A 7 – B 8 – B  9 – A 10 – C
11 – D 12 – D 13 – A 14 – C 15 – D
16 – C 17 – D 18 – B 19 – C 20 – D
21 – D 22 – C 23 – B 24 – A 25 – B
26 – A 27 – B 28 – D 29 – C 30 – B
31 – D 32 – A 33 – A 34 – B 35 – A
36 – B 37 – B 38 – A 39 – D 40 – B
41 – D 42 – D 43 – C 44 – C 45 – B
46 – C 47 – A 48 – C 49 – B 50 – A

Bài giải đề thi môn Toán mã 112

 1 – C 2 – A 3 – C  4 – B 5 – D
 6 – C 7 – D 8 – A  9 – C 10 – D
11 – A 12 – A 13 – D 14 – C 15 – B
16 – C 17 – D 18 – B 19 – C 20 – B
21 – C 22 – D 23 – D 24 – B 25 – A
26 – C 27 – A 28 – B 29 – C 30 – A
31 – D 32 – C 33 – C 34 – A 35 – B
36 – B 37 – D 38 – D 39 – D 40 – B
41 – C 42 – D 43 – D 44 – D 45 – B
46 – B 47 – A  48 – A 49 – B 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 111

 1 – A 2 – B 3 – C  4 – A 5 – D
 6 – D 7 – A 8 – B  9 – B 10 – A
11 – C 12 – B 13 – A 14 – A 15 – C
16 – C 17 – B 18 – B 19 – B 20 – C
21 – D 22 – A 23 – B 24 – D 25 – A
26 – C 27 – B 28 – B 29 – D 30 – C
31 – D 32 – C 33 – D 34 – C 35 – C
36 – A 37 – D 38 – B 39 – B 40 – C
41 – B 42 – C 43 – C 44 – B 45 – D
46 – D 47 – A 48 – D 49 – A 50 – A

Bài giải đề thi môn Toán mã 110

 1 – D 2 – C 3 – C  4 – D 5 – C
 6 – A 7 – D 8 – A  9 – B 10 – C
11 – A 12 – A 13 – D 14 – B 15 – A
16 – D 17 – D 18 – B 19 – C 20 – A
21 – D 22 – D 23 – A 24 – D 25 – A
26 – B 27 – B 28 – B 29 – B 30 – A
31 – A 32 – B 33 – B 34 – D 35 – B
36 – A 37 – A 38 – D 39 – B 40 – D
41 – D 42 – A 43 – A 44 – D 45 – A
46 – A 47 – C 48 – A 49 – B 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 109

 1 – D 2 – C 3 – C  4 – C 5 – A
 6 – B 7 – B 8 – B  9 – A 10 – D
11 – A 12 – A 13 – D 14 – A 15 – B
16 – C 17 – D 18 – C 19 – A 20 – B
21 – D 22 – D 23 – A 24 – A  25 – A 
26 – C 27 – B 28 – C 29 – A 30 – A
31 – D 32 – D 33 – B 34 – D 35 – A
36 – D  37 – B 38 – A 39 – D 40 – B
41 – C 42 – A 43 – C 44 – B 45 – C
46 47 – D  48 – A 49 – A  50 – C

Bài giải đề thi môn Toán mã 108

 1 – B 2 – D 3 – C  4 – A 5 – C
 6 – A 7 – B 8 – B  9 – B 10 – C
11 – A 12 – D 13 – A 14 – D 15 – D
16 – B 17 – A 18 – B 19 – B 20 – C
21 – C 22 – D 23 – B 24 – C 25 – B
26 – C 27 – D 28 – D 29 – C 30 – A
31 – C 32 – D 33 – A 34 – D 35 – C
36 – B 37 – D 38 – A 39 – A 40 – C
41 – A 42 – C 43 – B 44 – A 45 – D
46 – A 47 – C 48 – A 49 – A 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 107

1 – C 2 – A 3 – D  4 – A 5 – D
 6 – D 7 – B 8 – A  9 – B 10 – C
11 – A 12 – C 13 – C 14 – A 15 – D
16 – A 17 – C 18 – D 19 – B 20 – C
21 – C 22 – D 23 – B 24 – A 25 – C
26 – C 27 – D 28 – C 29 – C 30 – B
31 – B 32 – D 33 – D 34 – C 35 – A
36 – B 37 – D 38 – D 39 – B 40 – D
41 – C 42 – A 43 – D 44 – A 45 – A
46 – B 47 – A 48 – A 49 – C 50 – A

Bài giải đề thi môn Toán mã 106

1 – A 2 – C 3 – A  4 – B 5 – A
 6 – C 7 – B 8 – B  9 – B 10 – A
11 – D 12 – B 13 – C 14 – C 15 – D
16 – A 17 – C 18 – C 19 – D 20 – B
21 – B 22 – D 23 – D 24 – B 25 – D
26 – B 27 – D 28 – C 29 – D 30 – C
31 – B 32 – D 33 – D 34 – B 35 – B
36 – D 37 – C 38 – C 39 – B 40 – B
41 – C 42 – A 43 – B 44 – D 45 – D
46 – C 47 – C 48 – B 49 – D 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 105

1 – D 2 – D 3 – C  4 – A 5 – B
 6 – D 7 – C 8 – A  9 – A 10 – A
11 – C 12 – D 13 – D 14 – C 15 – C
16 – A 17 – B 18 – A 19 – B 20 – A
21 – C 22 – A 23 – C 24 – A 25 – D
26 – D 27 – C 28 – D 29 – A 30 – B
31 – D 32 – D 33 – B 34 – C 35 – D
36 – D 37 – C 38 – D 39 – B 40 – A
41 – A 42 – C 43 – A 44 – C 45 – D
46 – A 47 – D 48 – D 49 – B 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 104

 1 – A 2 – B 3 – A  4 – D 5 – B
 6 – A 7 – D 8 – B  9 – B 10 – A
11 – D 12 – A 13 – C 14 – C 15 – C 
16 – A 17 – B 18 – B 19 – D 20 – D
21 – B 22 – C 23 – C 24 – A 25 – D
26 – B 27 – A 28 – D 29 – A 30 – B
31 – C 32 – C 33 – A 34 – B 35 – D
36 – B 37 – D 38 – A 39 – D 40 – C
41 – B 42 – B 43 – B 44 – C 45 – D
46 – C 47 – D 48 – B 49 – B 50 – C

Bài giải đề thi môn Toán mã 103

 1 – C 2 – B 3 – B  4 – D 5 – B
 6 – D 7 – B 8 – D  9 – D 10 – C
11 – D 12 – B 13 – A 14 – A 15 – A
16 – C 17 – D 18 – D 19 – A 20 – C
21 – C 22 – A 23 – C 24 – A 25 – D
26 – D 27 – A 28 – C 29 – C 30 – A
31 – C 32 – C 33 – A 34 – D 35 – C
36 – A 37 – A 38 – C 39 – D 40 – C
41 – A 42 – A 43 – D 44 – D 45 – A
46 – A 47 – D  48 – C 49 – A 50 – B

Bài giải đề thi môn Toán mã 102

 1 – A 2 – C 3 – C  4 – D 5 – D
 6 – C 7 – C 8 – C  9 – B 10 – B
11 – D 12 – B 13 – B 14 – C 15 – C
16 – C 17 – D 18 – A 19 – B 20 – B
21 – D 22 – A 23 – C 24 – C 25 – A
26 – D 27 – B 28 – C 29 – B 30 – D
31 – A 32 – C 33 – A 34 – A 35 – B
36 – D 37 – B 38 – C 39 – D 40 – A
41 – B 42 – D 43 – B 44 – D 45 – D
46 – A 47 – A 48 – D 49 – B 50 – D

Bài giải đề thi môn Toán mã 101

1 – B 2 – A 3 – C  4 – C 5 – D
 6 – A 7 – C 8 – A  9 – C 10 – B
11 – A 12 – B 13 – C 14 – C 15 – A
16 – C 17 – B 18 – A 19 – A 20 – B
21 – C 22 – A 23 – D 24 – A 25 – A
26 – D 27 – D 28 – D 29 – B 30 – B
31 – B 32 – C 33 – C 34 – C 35 – B
36 – B 37 – C 38 – C 39 – A 40 – B
41 – B 42 – C 43 – B 44 – A 45 – C
46 – C 47 – A 48 – A 49 – B 50 – B
Đề thi môn Toán mã 120:

– Sáng 25/6: Giải đề thi môn Văn – XEM TẠI ĐÂY

– Chiều 25/6: Giải đề thi môn Toán – Chờ cập nhật

– Sáng 26/6: Giải đề thi bài thi KHTN (Lý, Hóa, Sinh)- Chờ cập nhật

– Chiều 26/6: Giải đề thi môn Anh – Chờ cập nhật

– Sáng 27/6: Giải đề thi bài thi KHXH (Sử, Địa, GDCD) – Chờ cập nhật

– Dự kiến ngày 27/6: Đáp án chính xác của Bộ GD sẽ được công bố.