Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?