Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc người đã lựa chọn giác ngộ thanh niên yêu nước Việt Nam đang hoạt động tại đây từ tổ chức nào

Câu hỏi: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức nào sau đây?

A. Cộng sản đoàn
B. Tâm tâm xã
C. Hội Phục Việt
D. Việt Nam nghĩa đoàn

Đáp án B.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2/1925) – SGK Lịch sử 12, trang 83.