Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

Câu hỏi: Cuối năm 1421, quân Minh huy động bao nhiêu lính mở cuộc vây quét căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn?

A. 5 vạn.

B. 10 vạn.

C. 15 vạn.

D. 20 vạn.

Đáp án B.

Cuối năm 1421, quân Minh huy động 10 vạn lính mở cuộc vây quét lớn vào căn cứ của nghĩa quân Lam Sơn.