Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Hà Lan đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến.

  • Chủ nghĩa Tư bản ở Nê-đéc-lan bị Phong kiến Tây Ban Nha kìm hãm sự phát triển từ thế kỷ XII.
  • Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu vào tháng 8-1566.
  • Các tỉnh Bắc Nê đéc len thành lập nước Cộng hòa – Các tỉnh Liên hiệp – 1581. Sau này gọi là Hà Lan.
  • Hà Lan độc lập vào năm 1648.

Về mặt ý nghĩa đây là một trong những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên dưới hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đấu tranh này cũng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Nhân dân Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống lại, thành lập nên Hà Lan độc lập.