Site icon Thông tin Tuyển sinh

Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới

Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Hà Lan đã dọn đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến.

Về mặt ý nghĩa đây là một trong những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên dưới hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc đấu tranh này cũng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Nhân dân Nê-đéc-lan nhiều lần nổi dậy chống lại, thành lập nên Hà Lan độc lập.

Exit mobile version