Công việc nào đã khiến mọi người ở phương Đông có quan hệ gắn bó với nhau trong tổ chức công xã

Câu hỏi: Công việc nào đã khiến mọi người ở phương Đông có quan hệ gắn bó với nhau trong tổ chức công xã

A. Trồng lúa nước

B. Trị thủy

C. Chăn nuôi

D. Làm nghề thủ công nghiệp

Đáp án B.

Công việc trị thủy đã khiến cư dân ở phương Đông cổ đại gắn bó và ràng buộc với nhau trong tổ chức công xã.

Cư dân phương Đông:

– Sống bằng nghề nông, mỗi năm hai vụ.

– Họ xây dựng hệ thống thủy lợi, công việc trị thủy khiến mọi người gắn bó với nhau trong tổ chức công xã.

– Các ngành kinh tế bổ trợ nghề nông: chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải và tiến hành trao đổi sản phẩm giữa các vùng.