Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

Câu hỏi: Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài

A. Sông Gianh

B. Sông Mã

C. Sông La

D. Sông Bến Hải

Đáp án A.

Con sông lịch sử chia cắt đất nước thành Đàng trong và Đàng ngoài là sông Gianh.