Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

Câu hỏi: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

Đáp án A.

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.