Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là

Câu hỏi: Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là

A. Sự phân li và tổ hợp các cặp NST trong quá trình phân bào

B. Sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh

C. Sự nhân đôi và phân li căp NST giới tính trong quá trình giảm phân

D. Sự tổ hợp NST giới tính trong quá trình thụ tinh

Đáp án B.

Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.

Sự tự nhân đôi của NST, kết hợp với sự phân li tổ hợp của NST trong giảm phân và thụ tinh là cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào, đối với các loài giao phối. Ở các loài sinh sản sinh dưỡng nhờ cơ chế nhân đôi, phân chia đồng đều các NST về 2 cực tế bào là cơ chế ổn định vật chất di truyền trong một đời cá thể ở cấp độ tế bào.