Có mấy loại phần mềm ứng dụng

Câu hỏi: Có mấy loại phần mềm ứng dụng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Đáp án B.

Có 2 loại phần mềm ứng dụng là phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích.

– Phần mềm công cụ: là phần mềm hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm khác. Ví dụ: Visual Basic, ASP,…

– Phần mềm tiện ích: là phần mềm giúp người dùng làm việc với máy tính thuận lợi hơn. Ví dụ: NC, BKAV,…