Thời Trần chia nước ta là bao nhiêu lộ đứng đầu mỗi lộ là ai

Câu hỏi: Thời Trần chia nước ta là bao nhiêu lộ, đứng đầu mỗi lộ là ai?

Trả lời:

Nhà Trần chia nước ta thành 12 lộ, đứng đầu mỗi lộ là các chức an phủ chánh sứ và phó sứ, thông phán, trấn phủ, tri phủ.