Có bao nhiêu cách trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh

A. 8
B. 16
C. 24
D. 256

Đáp án C.

Trao 4 phần quà khác nhau cho 4 học sinh có số cách là số hoán vị của 4. Vậy có 4!=24 cách.