Chủ trương hòa nhập nhưng không hòa tan trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Câu hỏi: Chủ trương hòa nhập nhưng không hòa tan trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta

A. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

B. Do nhân dân làm chủ.

C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

D. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đáp án D.

Chủ trương “hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.