Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta

Câu hỏi: Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tôn giáo nào vào nước ta

A. Phật giáo

B. Đạo giáo

C. Nho giáo

D. Kitô giáo

Đáp án C.

Một trong những chính sách về văn hóa quan trọng của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta đó là truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta phải theo phong tục của người Hán.