Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức

Câu hỏi: Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức

A. Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.
B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.
C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.
D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va.

Đáp án B.

Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.