Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn

Câu hỏi: Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn

A. Thứ tự các mức và phân mức năng lượng.

B. Sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

C. Thứ tự các lớp và phân lớp electron.

D. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử.

Đáp án B. Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn s ự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Giải thích:

Cấu hình electron, hay cấu hình điện tử, nguyên tử cho biết sự phân bố các electron trong lớp vỏ nguyên tử ở các trạng thái năng lượng khác nhau hay ở các vùng hiện diện của chúng.