Cacbonhidrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây

Câu hỏi: Cacbonhidrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây

A. Đường
B. Đạm
C. Mỡ
D. Chất hữu cơ

Đáp án A.

Cacbonhidrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất đường. Cacbohidrat cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các loại: đường đơn, đường đôi và đường đa.