Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về độ dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là

Câu hỏi: Các nước xếp theo thứ tự giảm dần về độ dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là

A. Trung Quốc, Lào, Campuchia

B. Trung Quốc, Campuchia, Lào

C. Lào, Trung Quốc, Campuchia

D. Lào, Campuchia, Trung Quốc

Đáp án C.

Giải thích:  Nước ta có hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền, trong đó đường biên giới Việt – Trung dài hơn 1400 km, Việt – Lào dài gần 2120 km và Việt – Cam dài hơn 1120 km. Như vậy, các nước xếp theo thứ tự giảm dần về dộ dài đường biên giới trên đất liền với nước ta là Lào, Trung Quốc và Campuchia.