Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

Câu hỏi: Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào

A. Do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP
B. Do sử dụng chung một loại ngôn ngữ là tiếng Anh
C. Do có trình biên dịch ngôn ngữ giữa các máy tính
D. Do dùng chung một loại ngôn ngữ gọi là ngôn ngữ siêu văn bản

Đáp án A.

Các máy tính trong mạng Internet giao tiếp với nhau được là do cùng sử dụng bộ giao thức TCP/IP. Bộ giao thức này là tập hợp các quy định và khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệ giữa các thiết bị trên mạng.