Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu?

Câu hỏi: Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu?

A. Các vùng duyên hải ven biển
B. Các cao nguyên đất đỏ ba-dan
C. Các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp
D. Các đồng bằng phù sa màu mỡ

Đáp án C.

Phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ. Dân cư tập trung đông ở các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp nên hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất.