Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào

Câu hỏi: Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào

A. Đất, nước

B. Không khí, đất

C. Nước, không khí

D. Đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật

Đáp án D.

Các chất bảo vệ thực vật và các chất độc hoá học thường tích tụ ở đất, nước, không khí, và trong cơ thể sinh vật.