Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

Câu hỏi: Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?

A. Vua quan, quý tộc

B. Thương nhân, quý tộc

C. Tướng lĩnh quân đội

D. Quý tộc, tăng lữ

Đáp án B.

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp thương nhân, quý tộc tiến hành. Các quý tộc, thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới để phát triển sản xuất. Họ muốn tìm những con đường hàng hải mới sang Ấn Độ và các nước phương Đông. Vì vậy, từ cuối thế kỉ XV nhiều quý tộc thương nhân châu Âu đã tiến hành các cuộc phát kiến địa lí.