Ca dao không có đặc điểm nghệ thuật nào

Câu hỏi: Ca dao không có đặc điểm nghệ thuật nào

A. Sử dụng phong phú phép lặp và điệp cấu trúc

B. Sử dụng lối so sánh, ẩn dụ

C. Ngôn ngữ đời thường nhưng giàu giá trị biểu đạt

D. Miêu tả nhân vật với tính cách phức tạp

Đáp án D.

Ca dao không có đặc điểm nghệ thuật: Miêu tả nhân vật với tính cách phức tạp.