Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ phận nào

Câu hỏi: Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ phận nào?

A. Bộ nhớ ngoài
B. Bộ nhớ trong
C. Bộ điều khiển
D. Bộ xử lí trung tâm

Đáp án D.

Bộ nhớ truy cập nhanh thuộc bộ xử lí trung tâm.

Bộ nhớ truy cập nhanh (CPU cache) là bộ nhớ được dùng bởi bộ xử lý trung tâm của máy tính nhằm giảm thời gian truy cập dữ liệu trung bình từ bộ nhớ chính. Cache là một bộ nhớ nhỏ hơn, nhanh hơn và lưu trữ bản sao của những dữ liệu thường xuyên được truy cập trên bộ nhớ chính.