Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là

Câu hỏi: Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là

A. nền dân chủ chủ nô

B. nền dân chủ tư sản

C. nền dân chủ nhân dân

D. nền dân chủ quý tộc

Đáp án A.

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là nền dân chủ chủ nô. Đó là nền dân chủ đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó nhiều người lại không có quyền công dân và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không được quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những “công cụ biết nói” (Mục 2, Trang 23 SGK Lịch sử 10 cơ bản).