Bài toán tìm Max Xác định Output

Bài toán: Cho số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…, aN. Hãy tìm giá trị lớn nhất Max của dãy số. Viết ý tưởng làm bài toán và xác định input, output của bài toán.

Hướng dẫn:

1. Xác định input, output của bài toán

– Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…, aN.

– Output: Giá trị lớn nhất Max của dãy số.

2. Ý tưởng

– Khởi tạo giá trị Max = a1.

– Lần lượt với i từ 2 đến N, so sánh giá trị số hạng ai với giá trị Max, nếu ai > Max thì Max nhận giá trị mới là ai.

3. Thuật toán

Thuật toán giải bài toán này có thể được mô tả theo cách liệt kê như sau:

Bước 1. Nhập N và dãy a1,…, aN;

Bước 2. Max := a1, i := 2;

Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;

Bước 4.

Bước 4.1. Nếu ai > Max thì Max := ai;

Bước 4.2. i := i + 1 rồi quay lại bước 3;

Bước 5: Xuất Max ra màn hình