Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Tây Âu trở thành

Câu hỏi: Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Tây Âu trở thành

A. trung tâm kinh tế – tài chính duy nhất của thế giới

B. một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới

C. liên minh kinh tế – tài chính – quân sự lớn nhất thế giới

D. trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới

Đáp án B.

Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính lớn của thế giới.