Bài thơ Nam quốc sơn hà ra đời trong hoàn cảnh nào

Câu hỏi: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong hoàn cảnh nào

A. Trong cuộc tập kích lên đất Tống của quân ta
B. Khi vua Tống đầu hàng Đại Việt
C. Trong buổi lễ mừng chiến thắng quân Tống
D. Đang lúc diễn ra trận đánh ác liệt ở phòng tuyến sông Như Nguyệt

Đáp án D.

Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là lời khẳng định chủ quyền của đất nước và thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền, độc lập của dân tộc, bài thơ vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay.

Hoàn cảnh ra đời của bài thơ “Nam quốc sơn hà”:

Vào năm 1077, quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược nước ta. Vua Lí Nhân Tông sai Lí Thường Kiệt đem quân chặn giặc ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, bỗng một đêm, quân sĩ nghe từ trong đền thờ hai anh em Trương Hống và Trương Hát có tiếng ngâm bài thơ này.