Trang chủ / Tiếng Anh / Bài 8: Tổng hợp thời thì

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Trong các bài trước chúng ta đã học về các thì sau trong tiếng Anh:

Bài 2: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn

Bài 3: Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 4: Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn

Bài 5: Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 6: Tương lai đơn, Tương lai gần, Tương lai tiếp diễn

Bài 7: Tương lai hoàn thành, Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …