Bài 7: Tương lai hoàn thành, tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đây cũng được coi là 1 “cặp đôi hoàn hảo” luôn khiến các bạn học Tiếng Anh phải đau đầu không kém gì cặp đôi hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Những cặp đôi này lại rất được các đề thi tiếng Anh THPT ưa chuộng, đưa vào để thử tài các sĩ tử nhà ta.

Vì vậy chúng ta cùng nghía lại thì Tương Lai Hoàn Thành và Tương Lai Hoàn Thành  Tiếp Diễn một chút nha các bạn.

TL HOÀN THÀNH
TL HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc:

S + will have + Pii

1. Cấu trúc:

S + will have been + Ving

2. Cách sử dụng: 
– Diễn tả 1 hành động sẽ hoàn tất vào 1 thời điểm cho trước ở tương lai.
Ex:
+ I’ll have finished my work by noon.
+ They’ll have built that house by July next year.
+ When you come back, I’ll have written this letter.
2. Cách sử dụng: 
– Diễn tả 1 hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến 1 thời điểm cho trước ở tương lai.
Ex:
+ By November, we’ll have been living in this house for 10 years.
+ By March 15th, I’ll have been working for this company for 6 years.
3. Dấu hiệu nhận biết:
Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:
– By + mốc thời gian (by the end of, by tomorrow)
– By then
– By the time
3. Dấu hiệu nhận biết:
Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:
– By … for (+ khoảng thời gian)
– By then
– By the time