Bài 3: Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn cũng là một cặp khiến nhiều sĩ tử đi thi phải đau đầu đây.

Mời các bạn cùng xem qua kiến thức về cặp đôi này và làm một số bài tập củng cố kiến thức nhé.

I. Present Perfect (thì hiện tại hoàn thành)

1. Cấu trúc:

(+)    S + has/have + PII.

(–)    S + has/have + not + PII.

(?)    Has/Have + S + PII?

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Cách sử dụng:

2.1. Diễn đạt một hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.

– Không có thời gian xác định.

John has traveled around the world (We don’t know when)

Have you passed your driving test?

– Hoặc đi với các từ: just, recently, already, yet,…

– Hành động lặp lại nhiều lần cho đến thời điểm hiện tại.

I have watched “Iron Man” several times.

– Sau cấu trúc so sánh hơn nhất ta dùng thì hiện tại hoàn thành.

It is the most borning book that I have ever read.

– Sau cấu trúc: This/It is the first/second… times, phải dùng thì hiện tại hoàn thành.

This is the first time he has driven a car.

It’s the second times he has lost his passport.

2.2. Diễn tả một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn ở hiện tại.

– Có các từ chỉ thời gian đi cùng như: since, for, ever, never, up to now, so far,…

Jonh has lived in that house for 20 years. (He still live there)
=John has lived in that house since 1989 (Hiện nay là 2012)

3. Các từ đi với thì hiện tại hoàn thành

 Since + thời điểm trong quá khứ: since 1982, since Junuary….: kể từ khi

  For + khoảng thời gian: for three days, for ten minutes, ….: trong vòng

 I haven’t heard from her for 2 months.

(Tôi không nghe tin tức gì từ cô ấy trong 2 tháng rồi

He hasn’t met her since she was a little girl.

(Anh ấy không gặp cô ấy kể từ khi cô ấy còn là 1 cô bé.)

 Already: đã

Dùng trong câu khẳng định hay câu hỏi, ALREADY có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng cuối câu.

I have already had the answer = I have had the answer already.

Have you typed my letter already?

 Yet: chưa

Dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn. YET thường đứng cuối câu.

John hasn’t written his report yet = John hasn’t written his report.

I hasn’t decided what to do yet = I hasn’t decided what to do.

Have you read this article yet? = Have you read this article?

 Just: vừa mới

Dùng để chỉ một hành động vừa mới xảy ra.

I have just met him.

I have just tidied up the kitchen.

I have just had lunch.

 Recently, Lately: gần đây

He has recently arrived from New York.

– So far: cho đến bây giờ

We haven’t finished the English tenses so far.

 Up to now, up to the present, up to this moment, until now, until this time: đến tận bây giờ.

She hasn’t come up to now.

 Ever: đã từng bao giờ chưa

EVER chỉ dùng trong câu nghi vấn

Have you ever gone abroad?

 Never… before: chưa bao giờ

I have never eaten a mango before. Have you eaten a mango?

 In/Over/During/For + the + past/last + time: trong thời gian qua

It has rained in the past week.

She hasn’t talked to me over the last 4 days.

4. Phân biệt “gone to” và “been to”

 gone to: đi chưa về

Ann is on holiday. She has gone to Paris.

–> Có nghĩa là bây giờ cô ấy đang ở đó hoặc đang trên đường đến đó.

 been to: đi về rồi

Ann is back to English now. She has been to Paris.

–> Cô ấy đã từng ở Paris nhưng giờ đã về Anh rồi.

II. Present Perfect Progressive (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

1. Cấu trúc:

(+) S + has/have + been + Ving.

(–) S + has/have + not + been + Ving.

(?) Has/Have + S + been + Ving?

Yes, S + has/have.

No, S + has/have + not.

2. Cách sử dụng:

– Nhìn chung, về cơ bản, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn giống với thì hiện tại hoàn thành, đều dùng để diễn tả một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. Tuy nhiên, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh thời gian của hành động (How long), còn thì hiện tại hoàn thành quan tâm đến kết quả của hành động.

– Thường dùng với 2 giới từ “since” hoặc “for”.

I have been learning English since early morning.

– Các dấu hiệu khác để nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon

3. Phân biệt HTHT – HTHTTD

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Hành động đã chấm dứt ở hiện tại do đó đã có kết quả rõ ràng.

I’ve waited for you for half an hour. (and now I stop waiting because you didn’t come)

Hành động vẫn tiếp diễn ở hiện tại, có khả năng lan tới tương lai do đó không có kết quả rõ rệt.

I’ve been waiting for you for half an hour. ( and now I’m still waiting, hoping that you’ll come)