Bài 1.2 SBT Vật lý 9

Câu hỏi: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1,5 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 12 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,5 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

Trả lời:

Đáp số: 16 V