Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây

Câu hỏi 1: Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Tan tốt trong nước

B. Có màu nâu đỏ

C. Không tan trong nước

D. Có màu xanh tím

Đáp án A.

Amoniac (NH3) là chất khí không màu, có mùi khai, tan tốt trong nước và làm quỳ tím ẩm hóa xanh.

Câu hỏi 2: Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây?

A. Amoniac không tan trong nước, dễ hoá lỏng

B. Amoniac thường tồn tại ở dạng khí, dễ hoá lỏng, không màu

C. Dung dịch Amoniac là dung môi hoà tan tốt các dung môi hữu cơ, có màu nâu đỏ

D. Dung dịch Amoniac không có khả năng hòa tan dung môi hữu cơ

Đáp án B.

Tính chất vật lý của Amoniac

Amoniac thường tồn tại ở dạng khí, không màu, có mùi hôi khó chịu. Nồng độ Amoniac lớn có thể gây chết người.

Amoniac có độ phân cực lớn do phân tử NH3 có cặp electron tự do và liên kết N–H bị phân cực. Do đó NH3 là chất dễ hoá lỏng.

Dung dịch Amoniac là dung môi hòa tan tốt: NH3 hoà tan các dung môi hữu cơ dễ hơn nước do có hằng số điện môi nhỏ hơn nước. Kim loại kiềm và các kim loại Ca, Sr, Ba có thể hòa tan trong NH3lỏng tạo dung dịch xanh thẫm.