Ý nào không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh

Câu hỏi: Ý nào không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh

A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới → Dạng chuỗi hạch → Dạng ống
B. Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ
C. Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường
D. Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Đáp án D.

Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng là không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh.