Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

Câu hỏi: Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

A. Tăng lữ quí tộc và nông dân
B. Địa chủ và nông dân
C. Chủ nô và nô lệ
D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

Đáp án D.

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở hình thành quan hệ bóc lột giữa tầng lớp lãnh chúa phong kiến và nông nô bằng địa tô.