Việt Nam có biên giới quốc gia trên đất liền dài bao nhiêu km

Câu hỏi: Việt Nam có biên giới quốc gia trên đất liền dài bao nhiêu km

A. 4540 km
B. 4530 km
C. 4520 km
D. 4510 km

Đáp án D.

Bờ biển Việt Nam dài 3260 km, biên giới đất liền dài 4510 km. Trên đất liền, từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam (theo đường chim bay) dài 1650 km, từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600 km (Bắc bộ), 400 km (Nam bộ), nơi hẹp nhất 50 km (Quảng Bình).