Trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

Câu hỏi: Trong những tình huống nào sau đây máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

A. Khi phân tích tâm lí một con người
B. Khi chuẩn đoán bệnh
C. Khi thực hiện một phép toán phức tạp
D. Khi dịch một tài liệu

Đáp án C.

Các công việc con người có thể làm tốt hơn máy tính là khi phân tích tâm lí một con người, chuẩn đoán bệnh, dịch một tài liệu. Vì vậy máy tính thực thi công việc tốt hơn con người là khi thực hiện một phép toán phức tạp.